باشگاه فروشندگان شرکت

محصولات شرکت
باشگاه فروشندگان شرکت

باشگاه فروشندگان شرکت

باشگاه فروشندگان از سرویس هایی می باشد که می تواند ارتباط شرکت با مراکز فروش شرکت را نزدیک و همگام سازد، با استفاده از این پرتال می توان سرویس هایی که باعث افزایش ارتباط با مشتریان می شود را به فروشندگان ارائه داد

   باشگاه فروشندگان از سرویس هایی می باشد که می تواند ارتباط شرکت با مراکز فروش شرکت را نزدیک و همگام سازد، با استفاده از این پرتال می توان سرویس هایی که باعث افزایش ارتباط با مشتریان می شود را به فروشندگان ارائه داد، برای مثال در صورتی که یک مشتری محصول لوازم خانگی خریده است می تواند در همان فروشگاه درخواست سرویس برای خدمات ارسال نماید.
از امکانات این سرویس می توان به موارد زیر اشاره نمود:
درخواست سرویس خدمات از مرکز سرویس 
کنترل گارانتی سریال های سرویس 
ثبت سرویس کاران فروشگاه 
ثبت شکایت مشتری و اعلام به مرکز امور مشتریان 
نمایش اخبار مختص به فروشندگان 
ارسال اطلاعیه ها 
دسترسی به کراتابل داخلی 
دسترسی به سیستم چت پشتیبانی 
دسترسی به گزارش و پیگیری سرویس خدمات فروشگاه 
پیگیری شکایات ثبت شده مشتریان 
دسترسی به فروشگاه اینترنتی