پروژه های مشتریان

محصولات شرکت
پروژه های مشتریان

پروژه های مشتریان

یك پروژه مجموعه‌ای از فعالیتهاست كه برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می‌گیرد . پروژه‌ ها شامل فعالیتهایی هستند كه باید در تاریخهای معین ، با هزینه‌هایی معین و كیفیت تعیین‌شده‌ای به انجام رسند

   یك پروژه مجموعه‌ای از فعالیتهاست كه برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می‌گیرد . پروژه‌ ها شامل فعالیتهایی هستند كه باید در تاریخهای معین ، با هزینه‌هایی معین و كیفیت تعیین‌شده‌ای به انجام رسند ؛ لازمه موفقیت هر پروژه ، دستیابی توام به هر سه عامل زمان ، هزینه و كیفیت معین است و خارج شدن هر یك از سه عامل مذكور از حدود تعیین شده ، می‌تواند به انجام پروژه‌ای ناموفق و غیراقتصادی منجر شود. مدیریت‌پروژه برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان ، هزینه و كیفیت مشخص به‌سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است . مدیریت‌پروژه فعالیت‌های برنامه‌ریزی ، سازماندهی ، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می‌گیرد و سعی ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع ، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه‌ توافق‌شده‌ قبلی در موعد درست خود تحویل ‌دهد . به بیان دیگر :
مدیریت پروژه بكارگیری دانش ، مهارتها ، ابزار و تكنیكهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیتها ، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است . مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و كنترل پروژه بهره می‌گیرد.
امکانات زیرسیستم نرم افزار امگا :
تعریف سطح هر پروژه 
تعریف نوع قراردادهای پروژه 
زمان های شروع به کار و پایان هر پروژه 
تعریف کارفرمای پروژه و اطلاعات هر پروژه 
تعریف شماره قرارداد، نامه و زمان قرارداد 
معرفی کارشناس فروش پروژه 
تعریف ناظر پروژه 
تعریف راهبر و نمایندگان استقرار پروژه 
تعریف جک لیست های ناظرین  و چک لیست پروژه 
تعریف وضعیت پروژه در زمان های مختلف 
معرفی تولید ، نصب ، راه اندازی محصولات پروژه 
تعریف سریال محصولات تعریف شده در یک پروژه 
ثبت اطلاعات نماینده اجرای پروژه 
وضعیت های در حا انجام 
فرم برآورد اولیه 
فهرست درخواست های ملزومات
پیوست های اجرایی پروژه 
  ثبت اطلاعات بازدیدهای نماینده 
ثبت خدمات حین نصب و راه اندازی پروژه 
ثبت صورتحساب های مالی پروژه 
ثبت اطلاعات اولیه و نهایی یک پروژه و تسویه حساب آن پروژه 
ثبت اطلاعات ناظر پروژه 
ثبت اطلاعات و عملکرد نماینده 
ثبت چک لیست های اجرایی ناظر 
پیوست فایل های اجرایی در حین یک پروژه 
پیوست های عملیاتی کل پروژه 
نظریه افراد و مراحل و توضیحات داده شده هر فرد در پروژه 
فهرست تیکت های اجرایی برای هر پروژه 
نمایش گردش حساب هر پروژه