خرید و فروش

محصولات شرکت

خرید و فروش

سیستم امگا به عنوان یک سیستم یکپارچه نرم افزاری باید قابلیت انعطاف بر اساس حجم فعالیت و فرآیند های پیاده سازی شده در سیستم را دارا باشد تا بتواند پاسخ گوی تمام نیازهای سازمان باشد.

خرید و فروش

سیستم امگا به عنوان یک سیستم یکپارچه نرم افزاری باید قابلیت انعطاف بر اساس حجم فعالیت و فرآیند های پیاده سازی شده در سیستم را دارا باشد تا بتواند پاسخ گوی تمام نیازهای سازمان باشد.

  در بسیاری از سازمان های بزرگ عملا از هیچ گونه فاکتور فروش یا خریدی استفاده نمی شود واحد برنامه ریزی در انبار بر اساس پروسه های مختلف دستور صدور حواله را صادر و بعد از صدور حواله های قطعی در سیستم در قسمت مالی سندهای مالی بر اساس حواله ها بصورت اتوماتیک قیمت دارشده و یا رسید ها باعث افزایش موجودی و ثبت سندها می گردد و لی این روند برای شرکتهای کوچک که دپارتمان ها نزدیک بهم و پروسه های پیگیری نزدیک تری دارند فرایندی زمان بر است در این شرایط فاکتور ها در برگیرنده حواله های و رسید ها انبار و سند های مالی اتوماتیک در سیستم می باشد.

 

زیر سیستم فروش

 • عملکرد فروش
 • عملکرد فروش بصورت فروشگاهی
 • ارتباط فروش با انبار(کاهش مستقیم موجودی انبار)
 • ارتباط فروش با حواله انبار (صدور فاکتور براساس حواله انبار )
 • ثبت پیش فاکتور های مرتبط
 • ارتباط فاکتور فروش بر اساس پیش فاکتورها
 • ثبت سند مالی اتوماتیک برای فاکتور های فروشگاهی
 • پیگیری فاکتورها بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده
 • کنترل فاکتور فروش بر اساس اعتبار افراد
 • ثبت فاکتورهای برگشت از فروش مرتبط
 • ارتباط فاکتور فروش و فاکتور های برگشت از فروش با انبار های منتخب
 • گزارش گیری بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده در فروش
 • گروه بندی نمایندگان فروش
 • تهیه لیست قیمت بر اساس گروه بندی قیمت ها فروش قیمت برای نماینده برای مشتری و ...
 • ارتباط لحظه ای با نمایندگان و دریافت لیست فاکتور های ثبت شده فروش نمایندگان به تفکیک نماینده
 • لیست تماس با نمایندگان فروش و ثبت مکالمات
 • ارسال SMS , Email تبلیغاتی، تشکر و ...به مشتریان و نمایندگان فروش
 • لینک فروش با خدمات پس از فروش و پیگیری گارانتی های سریال فروش
 • کنترل سریال های ثبت شده در سیستم با کد سریالهای فروشنده و جلوگیری از زیر فروش ها
 • نرم افزار خرید و فروش
 • سیستم فروش شعب و ارتباط با انبار های شعب
 • تعاریف زیر سیستم فروش
  • نوع مشتری
  • رابط فروش
  • مرکز فروش
  • حوزه فروش
  • کارشناس فروش
  • محل نگهداری
  • محل ارسال
  • نوع  پرداخت
  • نوع  قیمت
  • نحوه ارسال
  • نحوه تسویه
 • مشخص نمودن تاریخ تسویه
 • فروش ارزی و قیمت ارزی
 • تعریف اضافات و کسورات فاکتور فروش
 • ارتباط با سیستم خزانه (دریافت نقدی ، چک ، کارتخوان و ...)
 • ثبت پیوست در زیر سیستم فروش
 • ثبت پیش فاکتور با کلیه امکانات فروش

خرید

 • عملکرد خرید بصورت فروشگاهی
 • ارتباط خرید با انبار ( افزایش مستقیم موجودی انبار )
 • ثبت سند مالی اتوماتیک برای فاکتور های فروشگاهی
 • پیگیری فاکتورها بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده
 • کنترل فاکتور شماره فاکتورها
 • ثبت فاکتورهای برگشت از خرید مرتبط
 • ارتباط فاکتور خرید و فاکتور های برگشت از خرید با انبار های منتخب
 • گزارش گیری بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده در فاکتور خرید