موقعیت یابی مشتریان و سرویسکاران

محصولات شرکت
موقعیت یابی مشتریان و سرویسکاران

موقعیت یابی مشتریان و سرویسکاران

تکنولوژی به روز موقعیت جغرافیایی یکی از امکانات جدید سیستم های اطلاعاتی می باشد که هر روز دامنه آن در حال گسترش می باشد، بهترین استفاده از این تکنولوژی افزایش سرعت سرویس دهی و کنترل عملکرد مکانی افراد می باشد، به طوری که برای مثال در همین زمان کم تکنولوژی سرویس دهی به مسافران و خدمات را به طور کامل تغییر داده است.

   از مزایایی این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کنترل حرکت سرویسکاران و پیدا کردن نزدیک ترین سرویس کار به مشتری :در این سیستم می توان سرویسکارانی که در یک منطقه هستند را مشاهده نمود، و بر اساس گروه خدمات برای آن سرویس مشخص نمود.
مسیر یابی سرویسکاران برای رسیدن بهتر به مشتری: در این سیستم سرویسکاران می توانند محل دقیق مشتری را مشخص نمایند، و با استفاده از نقشه بهترین مسیر برای رسیدن به محل مشتری را مشخص نمایند، در این سیستم برای سرویس هایی که محل آن خارج از محدود خدماتی بوده و بر اساس طول مسیر می بایست هزینه مسافت تعریف شود ، مبلغ هزینه مسافت را محاسبه نمود. 
انتقال سرویس هوشمند به نزدیک ترین سرویسکار : با این ابزار می توان سرویس ها را برای سرویسکاران یک منطقه یا موقعیت مکانی ارسال نمود.
مشخص نمودن دقیق محل کار نمایندگان و تکنسین ها 
مشخص نمودن تراکم جمعیت و نمایندگان در آن منطقه