ثبت سرویس های دوره ای

محصولات شرکت
ثبت سرویس های دوره ای

ثبت سرویس های دوره ای

برخی از سازمان ها مانند بانک ها و یا شرکت های آسانسور برای تداوم خط بقای محصولات شان نیاز به سرویس های دوره ای دارندو این سرویس ها باید به موقع و در زمان معین انجام شوند. پس زمان بندی و نوع سرویس در این سازمان ها بسیار مهم می باشد. موارد دیده شده در سرویس های دوره ای

   برخی از سازمان ها  مانند بانک ها و یا شرکت های آسانسور برای تداوم خط بقای محصولات شان نیاز به سرویس های دوره ای دارندو این سرویس ها باید به موقع و در زمان معین انجام شوند. پس زمان بندی و نوع سرویس در این سازمان ها بسیار مهم می باشد.
موارد دیده شده در سرویس های دوره ای 
ثبت قرارداد ها 
ثبت زمان شروع قرارداد و مدت قرارداد 
طرف حساب های قرارداد پیمانکار و کارفرما
تعداد سرویس ها در طول مدت قرارداد (دو ، سه یا چهار دوره در یک سال)
سریال و محصولات هر قرارداد 
محل قرارگیری هر سریال یا محصول 
سرویسکاران هر منطقه یا دوره 
امکان گزارش سرویس های دوره ای 
امکان گزارش سر رسید سرویس ها 
امکان گزارش کسری هر دوره و..